Jak długo trwa ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów?

Mężczyzna student uśmiecha się, a w tle znajomi.

Studenci, którzy ukończyli 26. rok życia, tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu kształcenia się w szkole lub na uczelni. Jednak w niektórych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego ubezpieczenia lub przejścia na inny rodzaj ubezpieczenia.

Ubezpieczenie do 26 roku życia

Zgodnie z przepisami, studenci szkół wyższych mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26. roku życia. Oznacza to, że jeśli 26. urodziny przypadają w trakcie trwania roku akademickiego, ubezpieczenie obowiązuje do końca tego roku studiów.

Na przykład, jeśli student kończy 26 lat w styczniu, a rok akademicki trwa do czerwca, to ubezpieczenie z tytułu nauki obowiązuje do końca czerwca. Nie ma znaczenia, czy w tym czasie student jeszcze studiuje, czy już ukończył studia.

Moment utraty prawa do ubezpieczenia przez studenta

Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu kształcenia się na uczelni wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na danym kierunku.

Nie ma znaczenia, czy w tym momencie ma już ukończone 26 lat. Jeśli skreślenie lub ukończenie studiów nastąpiło przed 26. urodzinami, ubezpieczenie kończy się wtedy, a nie automatycznie wraz z osiągnięciem tego wieku.

Ubezpieczenie po ukończeniu 26 lat

Studenci, którzy ukończyli już 26 lat, co do zasady tracą ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nauki. Jednak w pewnych sytuacjach mogą jeszcze z tego ubezpieczenia korzystać.

Ubezpieczenie zostaje przedłużone na okres 3 miesięcy od ukończenia studiów, jeśli w tym czasie student dalej się uczy na studiach doktoranckich lub złożył pracę dyplomową, ale jeszcze nie została ona oceniona.

Dodatkowy okres 3 miesięcy przysługuje także w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu urodzenia dziecka.

Możliwość przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego

Studenci, którzy ukończyli już 26. rok życia i stracili ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nauki, mogą przedłużyć to ubezpieczenie na zasadach ogólnych.

Aby to zrobić, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć odpowiedni wniosek. Ubezpieczenie wówczas obejmuje tylko samego studenta, a nie członków jego rodziny.

Koszt takiego ubezpieczenia wynosi obecnie około 400 zł miesięcznie. Jest to więc rozwiązanie dla osób, które nie pracują i nie mają innej możliwości ubezpieczenia.

Przejście na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

Studenci, którzy ukończyli studia i nie podjęli jeszcze pracy, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W tym celu należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Ubezpieczenie dla bezrobotnych obejmuje nie tylko studenta, ale także członków jego rodziny.

Jest to dobre rozwiązanie tymczasowe, które pozwala zachować ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu edukacji. Ubezpieczenie z tytułu bezrobocia może obowiązywać maksymalnie przez 365 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *