Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje o liceum jako placówce edukacyjnej w Polsce. Dowiedz się, jak funkcjonuje liceum, jakie są wymagania rekrutacyjne i na czym polega rekrutacja do liceum.

Liceum – najważniejsze informacje

Kolorowy rysunek przedstawiający budynek liceum w otoczeniu drzew.

Na jakich zasadach działa liceum?

Liceum to szkoła średnia, która ma na celu przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej. Liceum działa na podstawie wytycznych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie takiej placówki mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz przygotowywania się do egzaminów. Otrzymują przy tym właściwe przygotowanie do egzaminów państwowych, takich jak matura.

Liceum oferuje również uczniom szansę na rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe, takie jak kółka sportowe i kulturalne. Uczniowie zyskują sposobność do uczestniczenia w wycieczkach szkolnych, które pozwalają im poznać nowe miejsca i ludzi. Po ukończeniu liceum absolwenci rozpoczynają kolejny etap edukacji na uczelni wyższej albo wchodzą na rynek pracy.

Jak wygląda nauka w liceum?

Nauka w liceum to wyzwanie, ale także niesamowita okazja do rozwoju. Uczniowie w liceum mają zazwyczaj więcej materiału do przyswojenia, sporo zadań domowych i duży nacisk na szczegóły. Uczniowie muszą się uczyć samodzielnie oraz poświęcić nieco więcej czasu na przygotowanie do zajęć, a nauczyciele wymagają od nich więcej, niż w szkole podstawowej. Liceum to także okazja do rozwoju w wielu dziedzinach. Uczniowie mają okazję uczyć się nowych zdolności. Wybierają też zajęcia dodatkowe, w których mogą zgłębiać swoje zainteresowania. Nauka w liceum stanowi wyzwanie, ale także stwarza fantastyczne warunki do nauki.

Jakie są rodzaje liceów w Polsce?

Polska ma bogaty system edukacji, oferujący różne rodzaje liceów. Najbardziej znane i popularne są licea ogólnokształcące. W ramach liceum ogólnokształcącego uczniowie uczą się przedmiotów takich jak język polski, matematyka, historia, język obcy, przedmioty ścisłe i przedmioty humanistyczne. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach lub wybrać inne ścieżki edukacyjne.

Innym rodzajem liceów są licea profilowane. W ramach liceum profilowanego uczniowie uczą się przedmiotów związanych z określonym profilem, na przykład przyrodniczym, technicznym lub humanistycznym.

Istnieje też możliwość uczęszczania do liceów artystycznych. W ramach liceum artystycznego uczniowie uczą się przedmiotów związanych z określoną dziedziną sztuki, na przykład malarstwem, rzeźbą, muzyką, sztuką wizualną i podobnymi.

Rysunek przedstawiający ucznia liceum w mundurku i z plecakiem na ramieniu.

Jak przebiega rekrutacja do liceum?

Absolwenci szkoły podstawowej mogą zdobyć do 200 punktów w procesie rekrutacji do szkół średnich. Punkty te decydują o przyjęciu do konkretnej placówki. Po zakończeniu rekrutacji uczniowie będą wiedzieli, ile punktów potrzebują, aby dostać się do upragnionej szkoły. Zazwyczaj wymagania punktowe z poprzedniego roku można znaleźć na stronie internetowej wybranej szkoły, aby dać kandydatom pojęcie o tym, czego się oczekuje. W przypadku wielu zgłoszeń do szkoły, progi punktowe wzrastają i trudniej otrzymać upragnione miejsce.

Na czym polega obliczanie punktów do liceum?

W pierwszej kolejności oblicza się punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej według poniższego wzoru:

OcenaPunkty
celujący18
bardzo dobry17
dobry14
dostateczny8
dopuszczający2

W przypadku innych osiągnięć uczeń otrzymuje dodatkowe punkty:

  • Świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów.
  • Wolontariat szkolny – 3 punkty.
  • Sukcesy w konkursach kuratoryjnych, artystycznych i sportowych – od 2 do 10 punktów, ale maksymalnie 18 punktów.

Jeśli chodzi o egzamin maturalny, w przypadku języka polskiego, języka nowożytnego oraz matematyki maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Punkty z matematyki oraz z języka polskiego trzeba pomnożyć przez 0,35. Z kolei te z języka nowożytnego trzeba pomnożyć przez 0,3.

Rysunek przedstawiający uczennicę liceum w mundurku.