Szkoła podstawowa to miejsce, gdzie dzieci poznają najważniejsze informacje o otaczającym ich świecie, uczą się życia w społeczeństwie i kształtują przydatne umiejętności życiowe. Tutaj zaczyna się ich przygoda w edukacji, która ma nie tylko zapewnić im wszechstronną wiedzę, ale także zdolność praktykowania właściwych postaw w okresie dorastania.

Jak funkcjonuje szkoła podstawowa?

Szkoła podstawowa jest początkowym, obowiązkowym etapem zorganizowanej edukacji w Polsce. Uczniowie uczęszczają do placówek regionalnych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W wieku około 6 lub 7 lat dziecko może rozpocząć swoją przygodę w takiej instytucji. Początkowe trzy lata w szkole podstawowej (klasy I-III) określa się mianem wczesnoszkolnej. Wówczas zastosowanie ma kształcenie zintegrowane – na nauczanie uczniów odpowiada jeden nauczyciel. W starszych klasach następuje przekazanie poszczególnych przedmiotów nauczycielom wyspecjalizowanym w konkretnej dziedzinie.

Rodzaje szkół podstawowych

W Polsce funkcjonują trzy główne rodzaje szkół podstawowych: publiczne, społeczne i prywatne. Różnice między nimi dotyczą przede wszystkim kwestii finansowania edukacji. Otrzymują one środki z budżetów samorządów lokalnych lub bezpośrednio od rodziców dzieci, bądź fundacji. Ponadto istnieją wyspecjalizowane typy tych placówek – na przykład zintegrowane czy sportowe.

Jakie są przedmioty w szkole podstawowej?

W szkole podstawowej nauczane są następujące przedmioty:

 • język polski;
 • pierwszy język obcy nowożytny;
 • drugi język obcy nowożytny;
 • muzyka; 
 • plastyka;
 • historia; 
 • wiedza o społeczeństwie;
 • przyroda; 
 • geografia;
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • matematyka;
 • informatyka;
 • technika;
 • wychowanie fizyczne; 
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • zajęcia z wychowawcą.
Rysunek uśmiechniętej uczennicy szkoły podstawowej w różowej sukience z plecakiem.

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej?


Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej, powinni zacząć od zorientowania się w lokalnych procedurach rekrutacji. W niektórych szkołach wymagana jest wizyta w placówce, podczas której rodzice będą musieli przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka, jego adres zamieszkania i inne informacje. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku rekrutacyjnego. Wniosek ten można otrzymać bezpośrednio w szkole lub za pośrednictwem strony internetowej szkoły. W niektórych przypadkach może być wymagane przeprowadzenie testu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostaną dostarczone i dziecko przejdzie wszystkie testy, szkoła wyda rodzicom oficjalne potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły. Rodzice powinni także zapoznać się z wymogami szkoły dotyczącymi stroju i ekwipunku szkolnego oraz zasadami obowiązującymi na terenie instytucji.

Czym jest statut szkoły podstawowej?

Statut szkoły podstawowej to dokument regulujący funkcjonowanie placówki oświatowej. Zawiera on zasady, którymi powinna się kierować szkoła, aby zapewnić odpowiednie warunki nauczania i wychowania dla uczniów. Statut określa m.in. zadania i kompetencje dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz zasady dotyczące wyposażenia szkoły, organizacji zajęć, ustalania i wdrażania programu nauczania, wymagań egzaminacyjnych, a także zasad postępowania wobec uczniów. Statut szkoły podstawowej stanowi ważny element systemu oświaty i powinien być przestrzegany przez wszystkich, którzy w niej pracują oraz się uczą.

Jak działają oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych?

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są coraz bardziej popularne wśród rodziców, którzy chcą dać swoim dzieciom wczesne wsparcie edukacyjne. Oddziały przedszkolne stanowią część szkoły podstawowej, dostosowaną do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego otrzymują wsparcie w nauce, a także szeroki zakres zajęć edukacyjnych, takich jak zabawy i zajęcia plastyczne. Oddziały przedszkolne prowadzą nauczyciele przeszkoleni w kształceniu przedszkolnym.